Електрониката на Ваша страна

Контролер за управление на отоплителни системи

Настоящият контролер е особено подходящ за фамилни къщи, малки и средни обекти.  Осигурява желания топлинен комфорт, като едновременно с това понижава потреблението на топлинна енергия. Той може да бъде използуван за управление на котли, работещи с газ, течно и твърдо гориво, както и за потребление на топлинна енергия от акумулационни резервоари или централни източници.

В сравнение с традиционните регулатори за отопление, които регулират температурата на водата в зависимост от външната температура, този контролер може да управлява регулационните процеси и според   вътрешна температура.

Всеки стаен термостат, разположен в съответното помещение, изпълнява ролята на чувствителен елемент за температурата и едновременно с това и роля на регулационен елемент. Принципът на динамична регулация се състои в това, че регулаторът следи поведението на стайния термостат, измерва температурата на отоплителната вода и температурата в котелния контур и на базата на тези данни регулира положението на смесителния вентил и управлява работата на котела. При системите с четирипътен смесителен вентил е осигурена защита от нискотемпературна корозия на котела. Контролерът осигурява загряване на БГВ в акумулиращ бойлер посредством термостата за БГВ, вграден в контролера, като евентуално може да се допълни с часовник. Контролерът позволява две стратегии при загряване на БГВ – с равен или по-висок приоритет от отоплението на обекта, избирани по желание от потребителя.

Контролер за управление на буферен съд INT0129-2

Контролерът е предназначен да управлява захранващата помпа между котела и буферния съд и да подава сигнал за включване или изключване на котела според температурата в горната и долната част на буферния съд, който играе ролята на акумулатор на топлина и прави работата на котела по плавна. Чрез управление на процеса на загряване на буферният съд и контролиране на отдаваната от него топлина се намалява броя на включванията и изключванията на котела при честата консумация на топла вода, което води до икономия на гориво.

Седмичен програмируем термостат

Термостатът автоматично променя по предварително зададена програма стайната температура на комфортна, когато сте у дома, и я понижава, спестявайки енергия, когато излизате или лягате за сън.

 Той разполага с две програми, които отработват дневна (комфортна) и нощна (икономична) температура задавана в граници от 5°до 30° C за период от 0 до 24 часа, като за всяка програмата се избира в кой ден от седмицата да се изпълнява.

Система за сградно управление (BMS) – многоканален термостат с вграден седмичен програматор

Устройството е предназначено за контрол и наблюдение на множество температурни точки. Всеки модул разполага с 10 входа за температура тип Pt1000 или независими контакти от стаен термостат, 10 релейни изхода за всяка температурна точка и един изход за подаване на команда към централния източник. Устройството има възможност за избор на режим за отопление или охлаждане, според нуждите на потребителя. В режим на отопление има функция против замръзване на отоплителната система. Чрез седмичния програматор могат да се поддържат различни температури във всеки ден от седмицата и с възможност до четири часови зони за денонощие.

Контролер за управление на отоплителни кръгове

Устройството е предназначено да управлява моторни задвижки за смесителни вентили, според температурата на водата подавана към отоплението. Може да се използува също и за поддържане на температура в буферни съдове или бойлери захранвани от котел, чрез смесителен вентил.

Резервирано захранване за циркулационни помпи UPS 150W / 250W

Голяма част от фамилните къщи, както малките и средни обекти са с изградени отоплителни инсталации работещи с котли на твърдо гориво. Съществен недостатък на такава отоплителна система е зависимостта на циркулационната помпа от електрическата енергия. Често срещано явление през зимните месеци е аварирането на далекопроводи в следствие на натрупан сняг, а това води до отпадане на електрическото захранване в цели райони. Спирането на циркулационната помпа, дори за кратко време може да предизвика прегряване на котела, водещо до аварии на тръби, радиатори или още по-неприятно явление “експлодиране” на котела. Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи, на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Електронна система за управление на електрически котел

Системата осъществява управление на локално електрическо водно отопление, чрез въздействие върху два от неговите компоненти  – нагреватели и циркулационна помпа съобразно околните условия.

Основен принцип в работата на системата е регулиране мощността на нагревателните елементи в зависимост от температурата в отопляваните помещения. Регулирането се осъществява стъпално, на степени от 2 kW (респективно 4 kW, когато мощността е над 30 kW), чрез промяна броя на включените нагревателни секции. Системата за управление се състои от модул за задаване и измерване на температурата в отопляваните помещения (стаен регулатор, със или без външен седмичен програматор ) и основен модул за управление (котелен модул), който е с вграден седмичен програматор и котелен регулатор. Котелният модул може да работи самостоятелно без външен стаен терморегулатор. Системата за управление работи като пропорционален регулатор на мощността съобразно температурата. Това позволява да се използува за отопление само такава част от инсталираната мощност, каквато е необходима за поддържане на зададената температура в помещенията, без излишен преразход на електроенергия. Този принцип на управление позволява да се избeгнат големи колебания на температурата на водата в котелното тяло в установен режим, което удължава живота на компонентите и повишава надеждността.

Система за управлениеот 12 kW до 60 kW

Три степенно управление на електрически котел

Три степенното управление изпълнява своите функции чрез въздействие на нагревателите и водната помпа на ел. котела. То представлява пропорционален регулатор на температура, който регулира температурата на водата в котелното тяло според разликата между зададената температура от стайния термостат и текущата температура в отопляваните помещения.

Терморегулатор за електролизен котел

Устройството е предназначено да управлява отдаваната от ел.котела мощност в отоплителните инсталации в зависимост от температурните изисквания на помещенията и избраната програма. Има възможност да управлява едностепенни, двустепенни и тристепенни котли. Чрез седмичният програматор могат да се задават интервали от 0 до 24 часа за включване и изключване. Има възможност за въвеждане на шест програми за работа на котела, всяка с две часови зони. За всеки ден може да се избира една от шестте предварително настроени програми. Предвидено е управление на втора помпа, която се включва след, като температурата на котела достигане  заданието за котелна вода. Втората помпа е предназначена за управление на отделен отоплителен кръг или загряване на БГВ.

Еквитермичен трансмитер

Еквитермичният трансмитер е предназначен за съвместна работа с регулатори на отопление, регулиращи температурата на общата захранваща вода за отоплителните кръгове според външната температура, като определя заданието им за работа.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg