Електрониката на Ваша страна

Електронен терморегулатор тип TR-1

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯЕлектронният регулатор на температура тип   TR-1 е предназначен да поддържа зададена температура           (от 0 до 30° С), като следи температурата в помещението и при разлика със зададената температура, включва и изключва консуматора. Светлинния индикатор с означение „лампа” показва състоянието на релето на регулатора /когато е светнал, консуматора е включен.

Електронен терморегулатор тип TR-2

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Електронният регулатор на температура          тип   TR-2 е предназначен да поддържа зададена температура  в инкубатори, топлинни камери, витрини и др., която се установява с потенциометър и скала върху корпуса му. Предлагаме четири разновидности на регулатора според обхвата на задание както следва:
TR-2                    (от -20°С до +20°С)
TR-2.1                 (от +20°С до +60°С)
TR-2.2                 (от +30°С до +46°С) за инкубатор
TR-2.1.1              (от +60°С до +100°С)
 

Електронни терморегулатори тип TR-4

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в топлинни камери, като следи температурата в камерата и при разлика със зададената стойност включва или изключва консуматора. Температурата в камерата се индицира чрез светодиодна три разрядна индикация. Светлинния индикатор с означение ”ON” показва състоянието на релето на регулатора (когато е светнал, консуматора е включен). Задаването на желената температура се извършва чрез натискане на бутона и завъртане на потенциометъра.Бутонът има две положения ”W” и X”. В положение ”W” се индицира зададената температура, а в положение на ”X” се индицира текущата температура.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯТерморегулаторът от тип TR-4 се произвежда в различни варианти според:  обхват на регулиране          ( задание ), брой входове, вид на датчика и вид на изхода показани на дадената таблица.
Електронен терморегулатор тип TR-1

Стаен терморегулатор тип TR-5k

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Стайният терморегулатор измерва и регулира температурата в отопляваните помещения, като изработва управляващ токов сигнал 4 - 20 mA.

Терморегулатори тип TR-6

Релеен терморегулатор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯЕлектронният релеен регулатор на температура следи температурата в регулирания обем и при разлика със зададената стойност включва или изключва консуматора. Температурата в обема и зададената температура се индицират чрез светодиодна индикация. Светлинния индикатор с означение ”          ” показва състоянието на релето на регулатора (когато е светнал, консуматора е включен). Задаването на желаната температура се извършва чрез натискане на бутона и завъртане на потенциометъра. Бутонът има две положения ”X” и W”. В положение ”W” се индицира зададената температура, а в положение ”X” се индицира текущата температура. Чрез джъмпер се избира вида на характеристиката.

Пропорционален терморегулатор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пропорционалният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура във въздуховодни инсталации чрез управление на пропорционални смесителни вентили и др. подобни. Той е регулатор с един вход от температурен датчик  и два аналогови изхода. Температурата в регулирания обем и зададената температура се индицират чрез светодиодна индикация. Задаването на желаната температура се извършва чрез натискане на бутона и завъртане на потенциометъра. Бутонът има две положения ”X” и ”W”. В положение ”W” на бутона се индицира зададената температура, а в положение ”X” се индицира текущата температура.

Програмируем релеен терморегулатор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Програмируемият терморегулатор с един вход от термодатчик Pt1000 и един релеен изход е предназначен за вграждане в отоплителни системи и съоръжения, за които се изисква поддържане на температурата в определени граници. Устройството измерва следената температура посредством термодатчика, като в зависимост от разликата между зададената и действителната температура, управлява свързания към него консуматор.

Програмируем пропорционален терморегулатор

ръководство за потребителя

Програмируемият терморегулатор  с един вход от термодатчик Pt1000 и два аналогови изхода (0V ÷ 10V) е предназначен за вграждане в отоплителни вентилационни и други системи и съоръжения, за които се изисква поддържане на температурата в определени граници. Устройството измерва следената температура посредством термодатчика, като в зависимост от разликата между зададената и действителната температура изработва два  аналогови сигнала 0 – 10V и 10 – 0V.

Програмируем терморегулатор - ШИМ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Терморегулаторът се произвежда за нагревателни системи работещи при температури от 0 – 250 °С. Подходящ е за системи, където се изисква „дозиране” на мощността при достигане на желана температура – приложение като ШИМ регулатор с настройваеми времена на работния импулс и паузата. Както и за ON OFF регулатор с настройваем хистерезис

 

Терморегулаторът от тип TR-6 се произвежда в различни варианти според:  обхват на регулиране ( задание ), вид на датчика,  вид на изхода и вид ( разряд ) на индикацията показани на дадената таблица.

Електронен терморегулатор тип TR-1
 

Терморегулатор на обороти с фазово управление

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Терморегулаторът е предназначен да регулира подаваната електрическа мощност към еднофазни променливотокови консуматори в зависимост от температурата на термочувствителния елемент по пропорционален закон. Регулирането се извършва чрез фазово управление на регулиращ елемент - симистор. Устройството е оптимизирано за работа с асинхронни и универсални двигатели на вентилатори, ротационни помпи и др., но може да регулира и нагреватели. Не е подходящо за регулиране на бутални компресори.

Терморегулатор за управление на моторна задвижка

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯТерморегулаторът е предназначен да управлява посоката и скоростта на движение на моторни двупозиционни задвижки според температурата на термочувствителния елемент. Приложим е за управление на смесителни вентили или въздушни клапи. Терморегулаторът сравнява зададената температура с действителната температура на термодатчика и сменя посоката на хода на задвижката в зависимост от знака на разликата, така че при движение големината на разликата да намалява. Големината на разликата определя пропорционално скоростта на движение. При разлика от 10°С скоростта е максимална, като с доближаване на действителната температура до зададената скоростта намалява до минимум. Скоростта се регулира, като задвижката се движи на стъпки с интервал от 5 сек. и се променя продължителността на работния импулс и паузата във всяка стъпка.
Уебсайт в alle.bg